Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado ApS

Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado ApS (i det følgende Komunikado) og kunden.


Generelle betingelser:

Følgende betingelser er gældende fra februar 2018.

Ved en eventuel uoverensstemmelse med kundens generelle handelsvilkår eller forhold i kundens accept, går Salgs- og Leveringsbetingelserne forud.
 

1.       Tilbud og aftale:

1.1.    Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering.
 

1.2.    Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra Komunikado afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift.
 

1.3.    I tilbud angives de funktioner og egenskaber, der er indeholdt. Opstår der uforudset ekstraarbejde eller materialeforbrug i forbindelse med gennemførelse af en ordre vil det udfærdigede tilbud blive revurderet.
 

1.4.    Tilbuddet er betinget af at materialer og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. Kunden kan ikke forlange arbejdet udført i delleverancer. Standardpakker leveres med de funktioner, der er gældende for pakken på leveringstidspunktet.
 

1.5.    I tilfælde hvor Komunikado udsteder ordrebekræftelse opfordres Kunden til at kontrollere ordrebekræftelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen skal fremsættes skriftligt straks efter kundens modtagelse heraf.

 

2.       Ændring af salgs- og leveringsbetingelser

2.1.    For igangværende arbejder kan indeværende salgs- og leveringsbetingelser ændres af Komunikado med 4 ugers skriftligt varsel.

 

3.       Priser og betaling

3.1.    Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms.
 

3.2.    Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
 

3.3.    Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Komunikado berettiget til at kræve betaling for:
 

      3.3.1. Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
 

3.4.    Alle priser er baseret på levering EXW Incoterms 2010.

 

4.       Levering

4.1.    Leveringstider angives i ordrebekræftelsen, men er ikke bindende for Komunikado. Er ingen leveringstid oplyst finder levering sted, når Komunikados arbejde er udført.
 

4.2.    Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen i de punkt 12 nævnte omstændigheder eller kundens handling eller undladelse, herunder deadlines og svartider, har Komunikado ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller hæve aftalen.
 

4.3.    Skulle en af ovennævnte begivenheder medføre, at opfyldelse af Komunikados leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er Komunikado dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde Komunikado ved at betale den af Komunikado beregnede merpris.
 

4.4.    Betaling sker netto kontant.
 

4.5.    Betaling sker således:

Ordrer mindre end 50.000,-:
- 50 % af samlet ordre ved forfalder til betaling ved aftalen indgåelse
- 50 % forfalder til betaling ved aflevering

Ordrer større end 50.000,-:
- 30 % af samlet ordre ved ordreafgivelse
- 30 % ved aflevering til test/korrektur og gennemgang
- 30 % ved aflevering
- 10 % senest 14 dage efter aflevering
 

4.6.    Bortfalder en ordrer er Komunikado berettiget til delvis fakturering for udført arbejde.
 

4.7.    Nægter kunden at modtage leverancen eller har kunden ikke mulighed herfor, er Komunikado berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. Komunikado kan desuden for kundens regning opbevare leverancen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage hvorefter Komunikado frit kan disponere over leverancen uden det fritager kunden for dennes betalingsforpligtelse.
 

4.8.    Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra Kundens side.
 

4.9.    Betaler kunden ikke rettidigt påløber der rente fra forfaldsdatoen med Komunikados til enhver tid gældende rente p.t. 2 % pr. påbegyndt måned.
 

      4.9.1.Udebliver en betaling i mere end 7 dage fremsendes 1. rykkerskrivelse med påkrav mod debitering af rykkerkrav kr. 100,-.
 

      4.9.2. Efter en evt. 2. rykkerskrivelse overgår tilgodehavende direkte til retslig inkasso.
 

      4.9.3.Komunikado forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil hele vederlaget med tillæg af          påløbne omkostninger er betalt til Komunikado.
 

4.10. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Komunikado har anerkendt indsigelsen skriftligt.

 

5.         Ophavsret mv.

5.1.    Ved kundens fulde betaling erhverver kunden en ikke-overdragelig, ikke eksklusiv brugsret til ydelserne.
 

5.2.    Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til ydelserne (herunder patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) Komunikado.
 

5.3.    Komunikados skitser, layout, webdesign, rentegning, tekstforfatning, software, kildekode o. lign. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares tilhører Komunikado og må ikke uden Komunikados godkendelse overdrages til tredjemand. Dette er også gældende for hostede hjemmesider, applikationer mv. samt mail- og CMS-systemer som hostes på Komunikados servere.
 

5.4.    Hvad Komunikado har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, herunder forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares er Komunikados ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.5.    Såfremt der i ydelserne indgår standardsoftware fra Komunikado, herunder Komunikado CMS og derivater heraf, vil kundens brugsret hertil være undergivet de gældende licensvilkår herfor som supplement til disse salgs- og leveringsbetingelser.
 

5.6.    Kunden må ikke kopiere ydelserne, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering, og ydelserne må ikke overdrages til tredjepart uden Komunikados skriftlige godkendelse.
 

5.7.    Såfremt Komunikado anvender standardiserede produkter, materialer, værktøjer eller metoder mv., som er integreret i ydelserne, må disse kun anvendes sammen med ydelsen og ikke anvendes eller udnyttes på anden måde.
 

5.8.    Såfremt der i ydelserne gøres brug af Open Source software, kan dette indebære særlige licensvilkår, og at den tilrettede version af kildekoden kan udleveres til tredjepart.
 

5.9.    Komunikado har for så vidt angår immaterielle rettigheder ret til at bruge leverede ydelser i andre sammenhænge, herunder i forhold til andre kunder. Dette gælder også generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow, og teknikker som Komunikado opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af ydelserne.
 

6.       Mangler

6.1.    Komunikado har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres efter at kunden har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendelse, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lign.
 

6.2.    Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen.  
 

6.3.    Komunikado forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at ydelserne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile Komunikado.
 

6.4.    Kunden skal give Komunikado en rimelig mulighed for og frist til at afhjælpe enhver misligholdelse af Komunikados forpligtelser i forhold til ydelserne.
 

6.5.    Komunikado er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Komunikado hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale eller andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen.

 

7.       Ansvar

7.1.    Komunikado påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre konsekvenstab.
 

7.2.    Komunikados samlede erstatningsansvar er begrænset til det af Komunikado fakturerede (ekskl. moms) og faktisk modtagne beløb for den ydelse erstatningskravet er opstået på grundlag af.
 

      7.2.1.Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende med en løbende (evt. med en abonnementsbaseret) ydelse er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste tre måneder før kravet fremsættes.
 

7.3.    Komunikado hæfter kun for skader forvoldt af defekte produkter, såfremt det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.
 

7.4.    Komunikado har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er i Komunikados varetægt, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført.

 

8.       Force Majeure

Komunikado hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lign. omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos Komunikado. Komunikado skal uden ugrundet ophold underrette kunden om sådanne omstændigheder.
 

9.       Misligholdelse

9.1.    I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen.
 

9.2.    Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog have en skriftlig meddelelse om de omstændigheder, der betragtes som hævegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 (tredive) dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen, i det omfang der foreligger misligholdelse, der efter sin natur kan berigtiges.

 

10.   Tvister
10.1.    Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aarhus.

 

 

Særligt for grafiske leverancer og multimedie

11.       Ophavsret og brugsret

11.1.    Komunikado har den fulde ophavsret til leverancer, der er unikt fremstillet til kunden, og ved genfremstilling skal dette fremstå med mindst samme tydelighed, som det oprindeligt er indsat.
 

11.2.    Når kunden har bestilt unikt fremstillede leverancer og betalt det fulde vederlag opnår kunden brugsret til disse, og kan frit anvende dem i den form og til de formål, de er bestilt.
 

11.3.    Udvidet brug af leverancerne skal aftales med Komunikado og evt. nødvendig korrektion kan foretages mod beregning.
 

11.4.    Ved brug af skabelonbaserede løsninger er brugsret ofte tildelt flere kunder. For leverancer baseret på skabeloner, er der til hver kunde foretaget en eller flere tilpasninger, således at det færdige layout vil have sit særlige præg.

 

 

Særligt for hjemmesider, applikationer mv.

12.       Lov og ansvar

12.1.    Det påhviler kunden at sikre overensstemmelse mellem de på webløsningen eller applikationen givne vejledninger og informationer og den til enhver tid gældende lovgivning.

 

13.       Backup og sikkerhed

13.1.    Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige test af den opsatte webløsning eller applikation, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres forud for den endelige ibrugtagning.
 

13.2.    Det påhviler kunden at sikre fornuftig omgang med det udleverede login.
 

13.3.    Komunikado foretager løbende sikkerhedskontrol af sine servere med specialiserede programmer.
 

13.4.    Såfremt det ved sikkerhedskontrol konstateres at en kundes webløsning/applikation er blevet kompromitteret, hacket eller inficeret kan Komunikado stille krav om rensning og evt. sikkerhedsopdatering af løsningen for kundens regning.
 

13.5.    Der tages daglig backup af webløsningen/applikationen. Evt. genetablering af data sker efter nærmere aftale og mod beregning.

 

14.       Trafik og serverdrift

14.1.    Ved drift overflyttes domænenavn, webhotel samt evt. mailserver til webserver valgt og ejet af Komunikado.
 

14.2.    Komunikado er berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.
 

14.3.    Der er som udgangspunkt fri trafik på Komunikados servere.

 

15.       Betalingsbetingelser og opsigelse

15.1.    Abonnement for webløsninger, applikationer, mailhoteller og hosting opkræves 12 måneder forud.

      15.1.1. Abonnementet forlænges automatisk til en ny periode medmindre der modtages skriftlig opsigelse med mindst én måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode.
 

15.2.    Komunikado refunderer ikke abonnementsbaserede ydelser, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin leverance midt i en periode.

      15.2.1. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.
 

15.3.    Ved manglende betaling nedlægges løsningen ved førstkommende månedsskifte efter manglende betaling.
 

15.4.    Komunikado har ret til uden varsel at lukke en løsning, hvis kunden har overtrådt gældende betingelser eller fremvist anstødeligt materiale.

      15.4.1. Komunikado er i enhver henseende suveræne i definitionen af misbrug.

 

16.       Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og eksterne gebyrer

16.1.    Komunikado har ret til at ændre priser med tre måneders varsel.

      16.1.1. Hvis prisforhøjelsen udgør mere end 10 % har kunden ret til ved skriftlig meddelelse uden opsigelsesvarsel at opsige ydelsen ved igangværende betalingsperiodes udløb.

      16.1.2. Modtager Komunikado ikke en sådan skriftlig meddelelse senest 8 dage efter modtagelse af prisforhøjelsen fortsætter aftalen på de nye vilkår.
 

16.2.    Udtræk/konvertering af data sker dette for kundens regning, såfremt udtræk/konvertering ikke foregår på Komunikados servere i forbindelse med genetablering.
 

16.3.    Er webløsningen baseret på Open Source software kan kunden frit få kildekoden udleveret.

      16.3.1. Dataudtræk kan kun ske, såfremt løsningen ikke er en integreret del af en større løsning.
 

16.4.    Webløsninger/applikationer kan på etableringstidspunktet som minimum afvikles på den mest betydende Internet Explorer fra Microsoft – vurderet ud fra udbredelse – samt i seneste version af FireFox, Google Chrome samt Safari.
 

16.5.    Tilpasning til andre browsere faktureres efter aftale og omfang.
 

16.6.    For den opsatte webløsning/applikation betales et oprettelsesgebyr, der afhænger af det valgte produkt.

      16.6.1. Derudover betales et månedligt beløb til dækning af drift og support.
 

16.7.    Kunden betaler særskilt for udarbejdelse af grafik til webløsningen/applikationen. Kunden har ret til selv at levere den ønskede grafik.
 

16.8.    Der foretages opdatering af webløsningens/applikationens grundkerne, såfremt dette kræves af driftmæssige hensyn eller anden aftale foreligger.
 

16.9.    Indeholder webløsningen/applikationen mulighed for automatisk eller manuel opdatering kan dette ske efter forudgående aftale med Komunikado.
 

16.10.    Opdateres Open Source software fralægger Komunikado sig ethvert ansvar for opståede fejl/mangler som skyldes opdateringen eller fejl i denne.

      16.10.1. Fejl/mangler efter opdatering af Open Source software udføres efter skriftlig aftale med kunden med prisoverslag.
 

16.11.    For domæneafgifter, indløsningsaftale med PBS/Euroline og Epay, andre tredjepartaftaler samt tilkøbte funktioner, der kræver abonnement, opkræves betaling særskilt.

 

17.       Kampagner

17.1.    Profilerings, søgeords- og popularitetskampagner kan være underlagt særlige forhold omkring bindingstid samt opsigelsesfrister.

 

 

Særligt for programmeringsopgaver

18.       Programmering

18.1.    Kunden leverer passende kravspecifikation – evt. i samråd med Komunikado – forud for indgåelse af aftale.

      18.1.1. Kravspecifikationen skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for Komunikado at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven.

      18.1.2. Evt. senere ændringer i kravspecifikationen kan medføre forøgede udgifter.

      18.1.3. Det er alene kundens ansvar at kravspecifikationen lever op til det ønskede mål.
 

18.2.    Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige betatest, midtvejstest og sluttest af det leverede produkt/programmeringskode, således evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før ibrugtagning.

      18.2.1. Skyldes fejlen utilstrækkelig kundetest eller en utilstrækkelig eller fejlbehæftet kravspecifikation, der ikke er udarbejdet af Komunikado, eller har kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive foretaget mod beregning.